กิจการนักเรียน | บุคลากร | พัฒนาผู้เรียน | วิชาการ
ระบบ งานฐานข้อมูล โรงเรียนบัวขาว
Buakhao School Database System
| สารสนเทศ | ข่าวสาร | ภาพวีดิทัศน์ | ห้องสมุด | ผลงาน |
< สารสนเทศ > - ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
- แนวการจัดการศึกษา
- สารสนเทศด้านบุคลากร
- สารสนเทศด้านนักเรียน
- สารสนเทศด้านผลสัมฤทธิ์
- เกียรติยศและความภาคภูมิใจ
< กระดานข่าว > -
-
-
-
-
-
< ภาพวีดิทัศน์ > -
-
-
< ห้องสมุด > -
-
-
< ผลงาน > กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก - กีฬาปลอดบุหรี่ ประจำปี 2556
โดย: วัชิระ พนมแก่นณ์
521030 กีฬานักเรียน อปท. ศรีลำดวนเกมส์ 2552
โดย: วัชิระ พนมแก่นณ์
กีฬานักเรียน อปท. ครั้งที่ 30 รอบคัดเลือก จ.ศรีสะเกษ พระนางศรีเกมส์
โดย: วัชิระ พนมแก่นณ์
>>>561028 เหรียญทองแดง วิ่งผลัด 4x400 เมตร รุ่นอายุ 18 ปี ชาย โดย: วัชิระ พนมแก่นณ์
>>>530120 กีฬานักเรียน อปท. กรุงเทพฯเกมส์ 2553 โดย: วัชิระ พนมแก่นณ์
>>>560825 กรีฑา บางแสน เจ้าลมกรด ครั้งที่7 ชลบุรี โดย: วัชิระ พนมแก่นณ์
< ผลงานวิชาการ > ผลการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป...
โดย: ศุภมัญชุ์ เครือเทียร
การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ รายวิชาเพิ่มเติมชีวว...
โดย: นุช เข็มรัมย์
การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีท...
โดย: มะรุธ เครือเทียร
>>>การศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวัติศ... โดย: สุภาพร ชมระกา
>>>รายงานการใช้การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียน... โดย: กัญณภัทร แสนพวง
>>>รายงานผลการใช้ชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิชาวิทยาศ... โดย: พัชนียา ยุระตา